Aanmelding en wachttijd

Aangezien ik naast schemacoaching ook psychologische zorg bied in mijn psychologenpraktijk, is mijn wachttijd erg wisselend. Schroom niet en neem contact met me op, dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn en op welke termijn ik plek heb in mijn agenda.

06-81303484

info@schema-coach.nl

 

Kwaliteit en klachtenregeling

Schemacoaching is niet hetzelfde als schematherapie. Schemacoaching is bedoeld voor versterking van je persoonlijke ontwikkeling en niet bedoeld voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek of vermindering van psychische problemen. Als je een hulpvraag hebt voor vermindering van klachten of er een duidelijke zorgvraag is, dan kun je via de huisarts een verwijzing aanvragen voor psychologische zorg.

In schemacoaching is het de bedoeling dat je in contact komt met herinneringen uit het verleden of gevoelens uit je kindertijd. Je bent als coachee zelf verantwoordelijk voor de impact hiervan. Ik ga ervan uit dat je traumatische gebeurtenissen eerst zelf hebt verwerkt. Emilie Smeets-schemacoach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het mogelijk oproepen van de herinnering(en).

Iedere zorgaanbieder is verplicht om een kwaliteitsstatuut GGZ te hebben. Mijn kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en opgenomen in de openbare database van Zorginstituut Nederland (ZiNL).
Hier bekijk je mijn kwaliteitsstatuut.

Algemene voorwaarden en Privacy

Privacy

Alles wat je vertelt, is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim van GZ-psycholoog. Zonder je schriftelijke toestemming wordt er geen informatie over jou gedeeld met derden. In geval van nood of crisis kan voor je veiligheid contact opgenomen worden met je huisarts. Dit wordt expliciet besproken met jou.
De gegevens in je dossier zijn geheim. Er wordt zorgvuldig met het dossier omgegaan en onbevoegden hebben geen toegang tot je gegevens. Enkel door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid, met jouw expliciete toestemming.Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.  Het dossier wordt conform de wetgeving twintig jaar na beëindiging  van het traject bewaard en daarna worden de gegevens vernietigd. Op jouw verzoek kan het dossier direct na beëindiging van het coachingstraject worden vernietigd. Je hebt het recht je dossier in te zien.

De verwerking en bewaring van je gegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen.Hoe Emilie Smeets Schema-coach met je gegevens omgaat is te zien in mijn privacy policy.

Datalek protocol
In geval van diefstal of verlies van de computer kan er sprake zijn van een datalek. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Of een organisatie een datalek moet melden, is afhankelijk van de (potentiële) impact van het datalek op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Wanneer dat het geval is zal ik direct de betrokkenen informeren en het datalek melden bij het meldloket datalekken.

Algemene voorwaarden

Informatie voor bedrijven

Ik bied schemacoaching aan voor uw medewerkers! Neem voor vragen of een passende offerte contact met me op. Meerdere bedrijven waren u al voor en hiermee langdurige ziekte bij de medewerker kunnen voorkomen of re-integratie kunnen versnellen!

 

Behandelmethodiek